تعریف پروژه

0
20

پروژه چيست ؟‌

برای پروژه تعاریف مختلفی ارائه شده است ولی مفهوم همه آن ها یکسان می باشد.

یك پروژه مجموعه‌ای از فعالیتهاست كه برای دستیابی به منظور یا هدف خاصی انجام می‌گیرد . یا به عبارت دیگر مجموعه اقدامات و عمليات خاص که داراي روابط منطقي با يکديگر است بوده و براي رسیدن به هدف يا اهداف معيني انجام ميشود.

ويژگي هاي پروژه:

داراي هدف مشخص مي باشد.
همواره محدوديتهايي به پروژه اعمال مي شوند.
داراي چرخه حيات مي باشد.
همیشه با عدم قطعيت همراه است.

انواع پروژه:

پروژه اجرايي

پروژه خدماتي

پروژه مطالعاتي و تحقيقاتی

برنامه‌ريزی پروژه:

تعيين توالی و توازی فعاليت های لازم براي اجرای يك پروژه با در نظر گرفتن زمان اجرای و كيفيت تعيين هر فعاليت

كنترل پروژه:

 فرايندي است براي دستيابي به يك تعادل بين سه عامل هزينه ، زمان و كيفيت در حين اجراي پروژه ، كه از ابزار و تكنيك‌هاي خاص خود در انجام اين مهم كمك مي‌گيرد .

مديريت پروژه:

به‏ کارگيري دانش‏، مهارت‏، ابزار و تکنيک‏های لازم در اداره جريان اجرای فعاليت‏ ها، به‏ منظور رسیدن به اهداف پروژه